لږترلږه معیاري خدمتونه (MSS):

 هغه څه چې ولسي تړون ملي پروګرام له ملي پیوستون پروګرام څه بیلوي، له لږ ترلږه معیاري خدمتونو څخه عبارت دي. له ملي پیوستون پروګرام سره په توپیر، په ولسي تړون پروګرام کې  د سیمې خلک د لږ تر لږه ټاکل شوو او تعریف شوو معیارونو درلودونکي دي او بنسټیزو خدمتونو ته به لاسرسی ولري. دا خدمتونه د کلي د خلکو له لوري څارل کېږي او د نومرې ورکولو د کارتونو له لارې به یې په هکله راپور ورکړل شي. هغه خدمتونه چې د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا وړاندې کېږي په لاندې ډول دي: